SprawozdaniaSPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

W ubiegłym 2010 roku w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKA NOEGO zostały przeprowadzone trzy programy:

1. MÓWIĘ, UMIEM, ROZUMIEMw okresie od 16.03.2010 do 31.12.2010, określonego w umowie nr ZZE. 80310-22/10,

Zajęcia logopedyczne są kontynuacją programu przeprowadzanego w 2009 roku. Zajęcia były przeprowadzane przez p. Katarzynę P. Opieką logopedyczną zostały objęte dzieci zakwalifikowane do grup o podobnych problemach związanych z wymową.

Grupy ćwiczeniowe były dobierane pod kątem podobnej wady wymowy, wieku uczestników oraz indywidualnych umiejętności psychofizycznych uczniów. Każde dziecko posiadało swój własny zeszyt ćwiczeń, w którym zapisywano tematy, ćwiczenia narządów artykulacyjnych oraz inne zalecenia logopedyczne i przykłady zadań do powtarzania i utrwalania w celu zwiększenia częstotliwości, posługiwania się poprawnymi głoskami, słowami, wyrażeniami, zwrotami i zdaniami.

Na zajęciach dzieci poznały i utrwaliły techniki prawidłowego oddechu, dowiedziały się jak prawidłowo ułożyć język i wargi w celu wywołania określonej głoski, a także wykonywały ćwiczenia wszystkich mięśni aparatu mowy. Większość wad wymowy dotyczyła nieprawidłowej artykulacji głosek: ś, ź, ć, dź; s, z, c, dz; sz, ż, cz ,dż oraz rotacyzmu.

Dzięki systematyczności oraz aktywnemu udziałowi w zajęciach większość dzieci usprawniła w znacznym stopniu funkcje swoich narządów artykulacyjnych, poprawiła się ich zdolność do różnicowania słuchowego i wzrokowego głosek szczelinowych i zwartoszczelinowych oraz głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.

2. DOBRYM WARTO BYĆ w okresie od 01.03.2010 do 31.12.2010, Nr ZZE. 81610-4/10

Do świetlicy w okresie sprawozdawczym uczestniczyło 35 uczestników w wieku od 7 do 14 lat. Ze względu na płeć uczestniczyło 18 chłopców oraz 17 dziewczynek. Dzieci te pochodzą z rodzin o zróżnicowanych dysfunkcjach.

Dzieci w świetlicy podzielone są w czasie zajęć warsztatowych na dwie grupy. Grupa młodsza kl. I- III i grupa starsza IV-VI. Natomiast podczas zajęć terapeutycznych, logopedycznych i kółek zainteresowań dzieci mają możliwość wyboru grupy. Dzieci pochodzą z centrum miasta Bytomia.

Większość dzieci regularnie uczestniczyła w zajęciach świetlicowych. Efekty były bardzo widoczne na zakończenie I semestru. Dzieci dzięki pomocy wychowawców jak i wolontariuszy nadrobiły zaległości i pozytywnie zakończyły semestr. Niestety były również wyjątki i niestety nie było okazji by nadrobić zaległości. Dzieci opuszczające zajęcia świetlicowe mają również problemy z regularnym uczestnictwem w zajęciach szkolnych.

Oferta warsztatowa obejmowała zajęcia prowadzone przez wychowawców z dziećmi. Od marca do końca grudnia zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe, gdzie poruszano następujące tematy:

Środki informacji

Kultura wolnego czasu

Przyroda wokół nas

Mój region

Aktywność ruchowa.

Moja grupa

Rodzina w życiu człowieka

Ja w społeczeństwie czyli warto dobrym być

Rola autorytetu w moim życiu.

3. Wiem więcejw okresie od 05.03.2010 do 31.12.2010, określonego w umowie nr ZZE. 8170-18/10,

Podstawowym celem programu było stworzenie w grupie, z którą pracujemy atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i partnerstwa, uświadomienie dzieciom i, że życie bez nałogów i przemocy to jedna z największych wartości. Stworzenie wychowankom warunków do pozytywnych wrażeń, przeżyć i emocji związanych z uczestnictwem w programie profilaktycznym. Znalezienie alternatywnych sposobów rozładowania napięć oraz zaspokajania swoich potrzeb innymi drogami niż używki. Wyposażanie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania, zapobiegania i możliwie sprawnego pokonywania niebezpieczeństw. Nauka odrzucania tego co nie służy fizycznemu, psychicznemu i duchowemu zdrowiu człowieka, kształcenie asertywności, kształtowanie w dzieciach przeświadczenia, że w każdej, nawet trudnej sytuacji można znaleźć jakieś wyjście, bez uciekania w świat używek.

Myślę, że program wprowadził w wiadomości dzieci dużo nowości, zapoznał z zagrożeniami które czyhają wokół. Pozwolił również dzieciom do rozwinięcia zainteresowań poprzez prace plastyczne czy dyskusje.

Oferta skierowana była do wychowanków świetlicy, dzieci szczególnie zagrożonych patologiami społecznymi.

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach starszej i młodszej i miały charakter warsztatowy.

Oferta warsztatowa obejmowała między innymi tematy:

- Wyrażanie swoich potrzeb i uczuć

- Niewerbalne i werbalne formy rozładowania napięć emocjonalnych

- Poczucie własnej wartości

- Ja to ja, ty, to ty

- Asertywność

- Omówienie zasad bezpieczeństwa na wakacjach

- Nie jestem sam

- Rośnij zdrowo

- Powiedz NIE obcemu

Rozbudzanie kreatywności: przeprowadzenie konkursu plastycznego, zorganizowanie wernisażu wystawy, nagradzanie dziecięcej pracy, pomysłowości, zaangażowania, pracy w grupie atrakcyjnymi nagrodami.

Całość zajęć warsztatowych przeprowadzana była przez 2 osoby. P. Małgorzatę M. i P. Pawła G.. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi; warsztaty, dyskusje, burza mózgów, psychodramy, niedokończone zdania, mini wykłady, a także gry i zabawy ruchowe rozgadujące agresję, relaksacyjne, integrujące grupę. Oprócz tego wychowankowie brali udział w konkursach plastycznych i wycieczkach. Dzieci miały możliwość rozwijać swoje zainteresowania w kółkach zainteresowań.

Staraliśmy się kształtować w dzieciach umiejętności przeżywania uroczystości. Dzieci często nie pamiętały o swoich urodzinach, zaczęliśmy wprowadzać wspólne świętowanie poprzez zaśpiewanie tradycyjnego Sto lat, małego poczęstunku czy też symbolicznego prezentu. Od kilku lat organizujemy również dla dzieci przeżywanie świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dzieci czują się wspólnotą i starają się aby ten czas był mile spędzony.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009

W 2009 roku w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKA NOEGO zostały przeprowadzone trzy programy:

1. Mówię, umiem, rozumiem w okresie od 12.03.2009 do 31.12.2009, nr umowy ZZE. 80310-11/09,

Zajęcia były przeprowadzane przez p. Katarzynę P. Wszystkie dzieci korzystające ze Świetlicy Socjoterapeutycznej zostały zdiagnozowane logopedycznie ( przeprowadzono wstępne badanie słuchu fonemowego, badanie mowy, badanie percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej ) oraz zakwalifikowane do odpowiedniej grupy ćwiczeniowej ze względu na występując wadę wymowy lub dysfunkcję słuchu fonemowego, czy inne problemy wynikające z deficytów w wymowie.

Uczniowie bez wad wymowy brali udział w ćwiczeniach relaksacyjnych i oddechowych oraz usprawniających płynność mowy, wpływających na poprawę dykcji, głośnego czytania oraz podnoszących ogólną sprawność grafomotoryczną.

Grupy ćwiczeniowe były dobierane pod kątem podobnej wady wymowy, wieku uczestników oraz indywidualnych umiejętności psychofizycznych uczniów. Każde dziecko posiadało swój własny zeszyt ćwiczeń, w którym zapisywano tematy ,ćwiczenia narządów artykulacyjnych oraz inne zalecenia logopedyczne i przykłady zadań do powtarzania i utrwalania w celu zwiększenia częstotliwości, posługiwania się poprawnymi głoskami, słowami, wyrażeniami, zwrotami i zdaniami.

Efektem końcowym terapii miało być sprawne i świadome korzystanie ze zdobytych umiejętności w mowie potocznej, w rozmowach spontanicznych z rówieśnikami z grupy.

Dzieci chętnie przychodziły na zajęcia i aktywnie brały w nich udział. Materiał ćwiczeniowy został starannie dobrany do każdego dziecka, jego możliwości intelektualnych, językowych i emocjonalnych. Wprowadzenie różnych elementów zabawy cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci, które z zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia przygotowane w postaci: kolorowanek, rebusów, łamigłówek, zagadek, tekstów logopedycznych oraz zajęć rytmizujących, zajęć dydaktycznych wzbogacających percepcję wzrokowo słuchowo - ruchową i orientację przestrzenną.

Na zajęciach dzieci poznały i utrwaliły techniki prawidłowego oddechu, dowiedziały się jak prawidłowo ułożyć język i wargi w celu wywołania określonej głoski, a także wykonywały ćwiczenia wszystkich mięśni aparatu mowy. Większość wad wymowy dotyczyła nieprawidłowej artykulacji głosek : ś, ź, ć, dź ; s, z, c, dz ; sz, ż, cz ,dż oraz rotacyzmu.

Dzięki systematyczności oraz aktywnemu udziałowi w zajęciach większość dzieci usprawniła w znacznym stopniu funkcje swoich narządów artykulacyjnych, poprawiła się ich zdolność do różnicowania słuchowego i wzrokowego głosek szczelinowych i zwartoszczelinowych oraz głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.

Odzyskanie zdolności poprawnego zapisywania wyrazów problemowych ( ze względu na wady wymowy i

zaburzenia słuchu fonemowego ) stało się dla wielu dzieci bodźcem do bardziej efektywnej pracy w tym kierunku. Zaczęły one chętniej i więcej czytać ze zrozumieniem, samodzielnie analizowały opanowany tekst, co sprawiało im radość i dawało poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i zachęcało do dalszych działań.

Ze względu na duży temperament i znaczną nadruchliwość niektórych uczniów do ćwiczeń zostały wprowadzone elementy terapii pedagogicznej, które dały wymierne rezultaty w postaci poprawy funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej.

2. Arka Noego dla każdego w okresie od 11.03.2009 do 31.12.2009, nr umowy ZZE. 81610-4/09,

Podczas trwania programu ARKA NOEGO dla każdego staraliśmy się pokazać uczestnikom na czym polega praca w grupie oraz to że warto należeć do wspólnoty. Staraliśmy się zaszczepić w dzieciach, że świetlica jest miejscem w którym można kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, można zjeść coś ciepłego, mile spędzić czas oraz nadrobić zaległości w nauce. Dzieci w tym czasie zapoznały się z historią i zwyczajami panującymi w świetlicy, mogły rozwijać swoje talenty w kółkach zainteresowań oraz przeżywały święta państwowe i religijne. Chcieliśmy by za sprawą tego programu dziecko nauczyło się pracować w grupie, by zobaczyło, że nie jest samo, że może na innych liczyć. Chcieliśmy ukazać że Arka Noego rzeczywiście jest dla każdego kto potrzebuje pomocy i wsparcia.

Biorąc udział w zajęciach dzieci wykazały się chęcią kreatywnego myślenia, zapoznali sie z rożnymi technikami plastycznymi. Ciągle uczą się cierpliwości w tworzeniu własnych prac oraz zasad współpracy w trakcie wykonywania prac grupowych.

Od marca do końca grudnia uczestniczyło w zajęciach świetlicowy 44 dzieci. W czasie trwania programu na niekorzyść dzieci było aż 4 wychowawców. Powodem tego była niemożliwość zatrudnienia na umowę stałą. Wychowawcy kiedy tylko znajdowali stałą posadę rezygnowali z pracy w świetlicy. W czasie całego programu ilość dzieci była zmienna czego powodem było rozpoczęcie nowego roku szkolnego jak również odejście dzieci po 6 klasie. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z nauczycielami i Pedagogiem SP NR 4 w Bytomiu, rodzicami do świetlicy uczęszczały dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Dzieci te pochodzą z centrum miasta Bytomia a są z rodzin niezaradnych materialnie, bezrobotnych, nadużywających alkohol, rodzin dysfunkcyjnych.

3. Bezpieczne dziecko, w okresie od 10.03.2009 do 31.12.2009, nr umowy ZZE. 8170-44/09,

Projekt był realizowany w Świetlicy Socjoterapeutycznej Arka Noego w ramach zapobiegania problemom uzależnień i patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadziła mgr Małgorzata M.- pedagog, terapeuta zajęciowy. Zajęcia odbywały się w miesiącach od marca- do czerwca i od września do grudnia. Tematy działań zrealizowano wg harmonogramu zajęć.

Przeprowadzono wszystkie spotkania i zrealizowano zamierzone cele:

Wprowadzenie dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa i prewencji poprzez rozwijanie w nich postrzegania swojego ciała i zdrowia jako największej wartości, kształtowanie postaw dbałości o własny organizm, ogniskowanie dzieci na zdrowych sposobach rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych, uwrażliwienie dzieci na możliwość pojawienia się zagrożeń w trakcie zabawy, pobudzanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, stymulowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych, kształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania nie w sytuacjach budzących w dziecku niepokój, kształtowanie w dzieciach przeświadczenia ,że w każde sytuacji można znale jakieś wyjście.

Zajęcia prowadzone były metodami twórczymi : malowanie, rysowanie, dramy, scenki rodzajowe, bajkoterapia, czytanie, słuchanie, opowiadanie a także wykorzystano gry i zabawy integrujące grupę.

Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach , zabawach i zajęciach, wykazywały się dużą aktywnością i ciekawymi pomysłami . Na zakończenie warsztatów dzieci otrzymały nagrody za dział w konkursach.

Efektem terapii było sprawne i świadome korzystanie ze zdobytych umiejętności i wiedzy w rozmowach spontanicznych z rówieśnikami z grupy.

Staraliśmy się kształtować w dzieciach umiejętności przeżywania uroczystości. Dzieci często nie pamiętały o swoich urodzinach, zaczęliśmy wprowadzać wspólne świętowanie poprzez zaśpiewanie tradycyjnego Sto lat, małego poczęstunku czy też symbolicznego prezentu. Od kilku lat organizujemy również dla dzieci przeżywanie świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dzieci czują się wspólnotą i starają się aby ten czas był mile spędzony.

Staramy się również pobudzać twórczość i wyobraźnie dzieci. dzięki uprzejmości Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach mogliśmy uczestniczyć w zajęciach muzyczno-plastycznych. Dzieci bardzo się udzielały w tych zajęciach.

Nasza placówka głównie współpracuje z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych przy Urzędzie Miejskim, z Caritasem Diecezji Gliwickiej, z Panem Dyrektorem SP nr 4, z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami dzieci. W roku 2009 byliśmy również z dziećmi na wakacjach w Przysiece.